Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

„OmniProfit – ze składką regularną”

Program inwestycyjno-ubezpieczeniowy ze składką regularną i wpłatami dodatkowymi

INFORMACJE OGÓLNE
Okres Ubezpieczenia czas nie określony w polisie (*ale dopiero po 10 roku możliwość zakończenia programu bez ponoszenia opłat likwidacyjnych. Zakończenie przed 10 rokiem wiąże się z dodatkowymi opłatami.)
* % wartości polisy utworzonej ze składki regularnej należnej w pierwszych pięciu latach polisy:
Rok polisyOpłata likwidacyjna
198
295
385
470
555
640
725
820
910
105
Wiek Ubezpieczonego na
dzień zawarcia umowy
od 1 roku życia do 60 lat
Zakres ubezpieczenia i wysokość
wypłacanego świadczenia
 • dożycie do końca trwania umowy - świadczenie równe jest Wartości Rachunku
 • śmierć w trakcie trwania umowy - świadczenie stanowi sumę ubezpieczenia powiększoną o wartość polisy.
Zakres minimalnej wpłaty
regularnej
150 PLN miesięcznie
450 PLN kwartalnie
900 PLN półrocznie
1800 PLN rocznie
Wysokość minimalnej wpłaty dodatkowej 1.000 PLN w dowolnym momencie w trakcie trwania umowy
INWESTOWANIE
Oferta Inwestycyjna
 • 34 polskie fundusze inwestycyjne
 • 14 funduszy zagranicznych
Usługi dodatkowe związane z inwestowaniem
 • Konto on-line, dzięki któremu na bieżąco można sprawdzać stan swoich inwestycji oraz zmieniać sposób inwestowania.
WYPŁATY ŚRODKÓW
Częściowa wypłata
 • wypłata z części wolnej rachunku - w każdym czasie. Opłata od wypłaty 9zł.
 • wypłata z części bazowej rachunku - do wartości minimalnej polisy równej 5000 PLN.
Minimalna wysokość częściowej wypłaty - 1.000 PLN
Minimalne saldo 5.000 PLN - kwota, która musi znajdować się na części bazowej rachunku w trakcie trwania umowy
OPŁATY
Opłata manipulacyjna / wstępna 0 %
Opłata manipulacyjna od składki dodatkowej Stanowi procent każdej zapłaconej w trakcie trwania umowy składki dodatkowej. Stawka opłaty - 2%
Opłata administracyjna Pobierana miesięcznie: 9 PLN
Opłata za zarządzanie Rachunkiem Pobierana miesięcznie przez cały czas trwania umowy. Opłata stanowi sumę opłat dla części bazowej i części wolnej rachunku. Stawka opłaty zależy od grupy funduszy w które inwestowana jest składka regularna i dodatkowa.
Opłata za zarządzanie grupami funduszy uzależniona od grupy i wysokości składki (% ilości jednostek uczestnictwa rocznie)
Składka roczna w złGrupa IGrupa IIGrupa III
1 800 - 2 399 2,25 % 2,00 % 1,40 %
2 400 - 3 599 2,00 % 1,75 % 1,30 %
3 600 - 5 999 1,75 % 1,50 % 1,20 %
6 000 - 11 999 1,50 % 1,25 % 1,00 %
12 000 i więcej 0,90 % 0,70 % 0,50 %

Do grupy I funduszy zalicza się następujące fundusze: UFK Generali - Arka BZ WBK Akcji, UFK Generali - Legg Mason Akcji, UFK Generali - Skarbiec Akcja, UFK Generali - ING Akcji, UFK Generali - SEB 3 Akcji, UFK Generali - DWS Akcji, UFK Generali Agresywny Plus.

Do grupy II funduszy zalicza się następujące fundusze: UFK Generali - Arka BZ WBK Zrównoważony, UFK Generali - Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski, UFK Generali - ING Zrównoważony, UFK Generali - ING Stabilnego Wzrostu, UFK Generali - SEB 4 Stabilnego Wzrostu, UFK Generali Mieszany PLUS.

Do grupy III funduszy zalicza się następujące fundusze: UFK Generali - Arka BZ WBK Obligacji, UFK Generali - Legg Mason Pieniężny, UFK Generali - SEB 2 Obligacji i Bonów Skarbowych, UFK Generali - DWS Dłużnych Papierów Wartościowych, UFK Generali - DWS Płynna Lokata, UFK Generali Obligacji PLUS, UFK Generali Gwarantowany PLUS.

Opłata za zarządzanie grupami funduszy pobierana jest niezależnie od opłaty za zarządzanie ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi.

Opłata za konwersję
 1. dokonywana za pośrednictwem strony internetowej Towarzystwa
  • 10 pierwszych - bezpłatnie
  • kolejne – 9zł/każda
 2. dokonywana na wniosek Ubezpieczającego złożony w formie pisemnej lub telefonicznie
  • 3 konwersje w każdym roku polisy - bezpłatnie
  • każda kolejna konwersja - 9zł